VAD ÄR ACT?

KBT/ACT

ACT eller Acceptance Commitment Therapy brukar räknas till KBT-traditionen (kognitiv beteendeterapi) och är en terapimodell som i ett stort antal kontrollerade studier visat sig ha god psykologisk effekt vid t ex ångestproblematik, depression, trauma, fysiska smärttillstånd och missbruk. ACT är en vidareutveckling av KBT. Utgångspunkterna i båda modellerna är att beteenden är inlärda och kan läras om. En viktig skillnad är att KBT betonar hur tankar, känslor och beteenden hänger samman och påverkar varandra, i ACT ser man dessa som separata företeelser. Människan har förmåga att välja hur vi vill agera och kan stå över impulser och känslor. Under de senaste decennierna har ACT vuxit till en av de dominerande strömningarna inom modern psykologi. ACT har ursprungligen utvecklats av den amerikanske psykologen och universitetsprofessorn Steven C. Hayes och hans team.

Vi människor gillar inte känslor av obehag utan gör vårt bästa för att undvika dem. Ju mer vi försöker undvika obehag i livet, desto större blir de. Höga nivåer av undvikande beteende har ett omedelbart samband med förhöjd risk för depression, ångest, stress, panikattacker, missbruk, beroenden m m. Det du accepterar förändras sedan både på inre och yttre plan. Målet är att öka din livskvalitet snarare än att få bort smärtsamma upplevelser.

“Get Out Of Your Mind
and Into Your Life”

Steven C. Hayes

ACT beskrivs ofta som tredje vågens beteendeterapi. Inom ACT ryms en mängd tekniker, många av dem bygger på medveten närvaro och acceptans inför bland annat de obehagliga tankar och känslor vi har. Smärta är en del av livet och inget man kan botas ifrån, så i stället bör vi acceptera det vi inte kan förändra och försöka leva ett meningsfullt liv utan att hindras av smärta, ångest eller otillräcklighetskänslor. Vi tar dem under armen när vi går mot det som är viktigt för oss i livet. På så vis blir vi mer flexibla i vårt agerande, i ACT kallas detta för psykologisk flexibilitet.

Viktiga begrepp inom ACT för att sträva mot ökad psykologisk flexibilitet är:

Acceptans – Att tillåta att alla upplevelser får finnas utan att försöka fly, ändra eller kontrollera dem. Det som skapar extra lidande är kampen som uppstår då vi försöker undvika jobbiga tankar och upplevelser. Enligt ACT är negativa tankar och känslor en del av livet och inte farliga i sig själva.

Defusion – innebär att lära sig att ta ett steg tillbaka och separera eller skilja ut oss själva från våra tankar, inre bilder, minnen och att skapa en mer flexibel reaktion på våra tankar. ACT vill få oss att se att våra tankar är en av många alternativa tolkningar av verkligheten och vi kan själva välja om vi vill agera på dem eller inte. Det är lätt att vi upplever våra tankar som verkliga, eller som en realistisk bild av verkligheten.

Mindfulness – att vara helt och fullt i nuet, utan att värdera eller döma, bara beskriva vad som händer, både utanför och inom dig.

Jag-som-kontext Att kunna uppleva skillnaden mellan det tänkande jaget och den del av oss själv som är den iakttagande delen av oss själva.

rden – I ACT frågar man sig vilka värden man vill leva efter? Vad är viktigt i mitt liv och vad tror jag på? Det kan handla om att ge tid åt sina fritidsintressen, vara en kärleksfull partner eller förälder, att göra eller arbeta med någonting meningsfullt, träffa kompisar, hjälpa andra etc. Värden är ens egen kompass i livet. Vilka värden vill jag leva enligt? Vad är viktigt och vad tror jag på? Värden är ens egna kompass.

Ändamålsenligt handlande – man lever och agerar utifrån sin egen kompass. Tar steg mot det som är viktigt. Det är bra att känna till sina värden, men det är bara genom ett ständigt pågående beteende i enlighet med våra värden som livet kan bli rikt, helt och meningsfullt.

Kan vi välja ett meningsfullt handlande baserat på livsvärden, även när ångest är närvarande?
ACT visar att våra handlingar inte behöver styras av våra aktuella tankar och känslor. Uttryckt i metaforisk form: Pröva att säga högt ”jag kan inte lyfta armen”. Och lyft samtidigt armen.

Utöver att vara en psykoterapeutisk metod, är ACT ett förändrings- och utvecklingsverktyg som också fått vidare tillämpning i relationer, för organisationer och arbetsgrupper, ledarskap, självutveckling och coaching.

ACT förenar nytänkande med tradition inom psykologin. I ACT möts forskningsanknuten inlärningspsykologi och förhållningssätt som hämtat inspiration från österländska discipliner och som handlar om hur vi förhåller oss till vårt eget inre upplevande.

Många terapeuter och psykologer som arbetar med terapiformen anser att ACT på många sätt liknar en livsfilosofi snarare än en terapiform. Steven Hayes betonar ofta att ACT är mer en träning än en terapi, ungefär som att lära sig dansa.

Det finns många skäl till att sammanföra ACT med bildmässiga uttryck då ACT uppmanar till upplevelseövningar och gestaltningar som går utanför det verbala språket.

ACT är en upplevelseterapi som med hjälp av ett stort antal metaforer och övningar ger möjlighet till nya förhållningsätt gentemot egna inre upplevelser, minnen, farhågor, föreställningar och självberättelse som t ex mot ökad flexibilitet, så att de inre tankarna och känslorna inte blir lika begränsande för individen. När vi använder bild i ACT kan man utgå från någon/några kärnprocesser i hexagonen. Till exempel kan bild användas vid känslomässig närvaro/acceptans, att gestalta en känsla eller ett inre tillstånd eventuellt också vid gestaltning av livsvärden och värderad riktning.

Vad är skillnaden mellan ACT och KBT?

Inom KBT läggs fokus och kraft på tänkandet och på att förändra tankar. I ACT fokuseras det mer på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor för att kunna handla meningsfullt. Vill du läsa mer om KBToch ACT så kan jag rekommendera att klicka HÄR för att komma till Ulf Gustavssons hemsida. Han är psykoterapeut och psykolog.